Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 135 Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 136 Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 137 Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 138 Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 139 Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 140 Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 141 Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 142 Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 143 Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 144 Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 183 Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 195 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggallery.php on line 284 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggallery.php on line 285 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggallery.php on line 286 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggallery.php on line 287 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggallery.php on line 288 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggallery.php on line 289 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/widgets/widgets.php on line 7 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggallery.php on line 290 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggallery.php on line 291 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggallery.php on line 294 โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร » รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 หลักสูตร MAEAE รุ่นที่ 28
07
OCT
2022

รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 หลักสูตร MAEAE รุ่นที่ 28

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม รหัสสาขาวิชา XG 69
หมวดวิชา -
โครงการ บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะ เศรษฐศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม)
จำนวนที่จะรับ ภาคต้น 60 คน ภาคปลาย -
แบบ/แผน – แผน ก 1 – คน – แผน ก 1 – คน
- แผน ก 2 60 คน – แผน ก 2 – คน
- แผน ข – คน – แผน ข – คน

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร ขั้นตอน วัน เวลา สถานที่
1. ใบสมัคร (สมัครแบบออนไลน์ หรือรับใบสมัครฟรีได้ที่โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ห้อง EC 1101 หรือ download ใบสมัครได้ที่ www.mab.eco.ku.ac.th) -
2. รับสมัคร วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 – วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566
3. Open House วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 : เวลา 10.00 – 13.00 น.
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
5. การสอบสัมภาษณ์ รอประกาศอีกครั้ง พร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566
7. กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่าน ทางอินเตอร์เน็ท รอประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัย
8. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม – วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2566
9. รายงานตัวนิสิตใหม่ วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2566 : เวลา 09.00 – 16.00 น.
10. เปิดภาคเรียน มิถุนายน 2566

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript)
1.1 ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาใช้สำเนาใบรายงานคะแนนฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ
1.2 ผู้สมัครที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย
1.2.1 สำเนาใบรายงานคะแนนระดับปริญญาตรีจำนวน 1 ฉบับ
1.2.2 หนังสือรับรองรายวิชาเรียนที่เหลือจากข้อ 1.2.1
2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
4. สำเนาบัตรประชาชน

รายละเอียดการสอบ
วิชาที่สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
ภาคต้น
1. สัมภาษณ์ รอประกาศอีกครั้ง -
ข้อมูลเพิ่มเติม
เปิดภาคเรียน : มิถุนายน 2565
ระยะเวลาการศึกษา : ภาคต้น มิ.ย. – ต.ค.
ภาคปลาย พ.ย. – มี.ค.
ภาคฤดูร้อน เม.ย. – พ.ค.
วัน – เวลาเรียน : เฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : ประมาณ 190,000 บาท
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโครงการ/สาขาวิชาที่ โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2562-0232 ต่อ 301-305 หรือ 081-553-0934
http://www.mab.eco.ku.ac.thหรือ E-mail : fecosns@ku.ac.th, fecoput@ku.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสาร การรับสมัคร MAEAE ร่นที่ 28 เป็น  PDF File ทางลิงก์นี้