Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 135 Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 136 Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 137 Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 138 Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 139 Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 140 Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 141 Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 142 Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 143 Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 144 Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 183 Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 195 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggallery.php on line 284 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggallery.php on line 285 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggallery.php on line 286 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggallery.php on line 287 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggallery.php on line 288 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggallery.php on line 289 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/widgets/widgets.php on line 7 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggallery.php on line 290 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggallery.php on line 291 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggallery.php on line 294 Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-includes/template-loader.php on line 47 โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร » ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 

ประเภท โครงการวิจัยเรื่อง ผู้วิจัย หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัย หน่วยงานจัดพิมพ์ เดือน ปี (พ.ศ.) จำนวนหน้า  Dowload FILE
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โอกาสของผลไม้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของไทยภายใต้การกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี: โลจิสติกส์ ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์
จารึก สิงหปรีชา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  - -  2555 60 0110125551
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แนวทางเบื้องต้นในการเพิ่มบทบาทและศักยภาพ การแปรรูปและพัฒนาตลาดยางพาราในระดับเกษตรกร ปิติ กันตังกุล,
ศานิต เก้าเอี้ยน,
วินัย พุทธกูล,
ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพานิช,
อัจฉรา  ปทุมนากุล,
ณัฐพล พจนาประเสริฐ,
รวิสสาข์ สุชาโต
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง - พฤศจิกายน 2555 160  0110125552
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิเคราะห์เศรษฐกิจการส่งออกผ้าทอไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทย อิสริยา  บุญญะศิริ,
ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์,
นัทธ์หทัย อือนอก,
รุ่งระวี สุขชัย
กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยยุทธศาสตร์การเกษตร
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธันวาคม 2556 31  0110125553
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนากลยุทธ์ด้านการแข่งขันทางการตลาดไหมไทยภายใต้การค้าเสรี ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์,
ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์,
นัทธ์หทัย อือนอก,
รุ่งระวี สุขชัย
กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยยุทธศาสตร์การเกษตร
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธันวาคม 2556 79  0110125554
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาการตลาดของธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าไหมในประเทศไทย ประพิณวดี  ศิริศุภลักษณ์,
อิสริยา บุญญะศิริ,
นัทธ์หทัย อือนอก
กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยยุทธศาสตร์การเกษตร
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธันวาคม 2556 69 0110125555