Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 135 Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 136 Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 137 Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 138 Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 139 Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 140 Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 141 Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 142 Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 143 Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 144 Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 183 Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-settings.php on line 195 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggallery.php on line 284 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggallery.php on line 285 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggallery.php on line 286 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggallery.php on line 287 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggallery.php on line 288 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggallery.php on line 289 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/widgets/widgets.php on line 7 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggallery.php on line 290 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggallery.php on line 291 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggallery.php on line 294 โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร » ขอเชิญนิสิตร่วมกิจกรรม มัชฌิมนิเทศ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับองค์ความรู้และงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร และธุรกิจเกษตร
28
APR
2015

ขอเชิญนิสิตร่วมกิจกรรม มัชฌิมนิเทศ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับองค์ความรู้และงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร และธุรกิจเกษตร

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำหนด จัดกิจกรรมมัชฉิมนิเทศ ให้แก่นิสิตปริญญาโท
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคพิเศษ และภาคปกติ
 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
 และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ จรรยาบรรณการวิจัย คุณธรรม จริยธรรมการวิจัย แนวทางในการทำงานวิจัย
รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
โดยกำหนดจัดงาน

ในวันเสาร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2558

กำหนดการ

เวลา 08.30 น. -09.00 น.   นิสิตลงทะเบียนร่วมงาน  
เวลา 09.00 – 12.00 น.      กิจกรรมบรรยายรวม ณ ห้อง EC5502 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์

เวลา 12.00 -13.00 น.       นิสิตรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง EC5504
เวลา 13.00 – 16.00 น.      กิจกรรมบรรยายตามหัวข้อ/กลุ่ม ณ ห้อง EC5514

เวลา 16.00 น.                     วิทยากรตอบข้อซักถามนิสิต

ในการนี้ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคพิเศษ และภาคปกติ
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากร ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามที่ได้แจ้งนี้ 

เอกสารแนบ   กำหนดการ มัชฌิม ปี 58