25
AUG
2015

ประกาศ เรื่อง ทุนผู้ช่วยสอนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร ทุนผู้ช่วยสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558
สำหรับนิสิตที่สนใจ ศึกษารายละเอียด เตรียมหลักฐานการสมัคร และ ส่งใบสมัคร

ได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา งานบริการการศึกษา ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันอังคารที่ 1กันยายน 2558

ดาวโหลดเอกสารเป็น PDF File