18
NOV
2020

TDRI ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศฯ

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่งานวิจัยและรับฟังความคิดเห็นขึ้นใน

เรื่อง “การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ: การจัดการความเสี่ยงจากสภาพอากาศ และระบบการประกันภัยพืชผล กรณีศึกษาข้าวนาปี”

ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน  2563 เวลา 9.00 – 13.00 น. ณ ห้อง Kensington Ballroom ชั้น 5 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

 

รายละเอียดงานสัมมนา :   หนังสือเชิญร่วมงานสัมมนา 

ใบสมัครร่วมงานสัมมนา :  ใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา 25 พ.ย.update51163