ประมวลภาพกิจกรรมของโครงการและกิจกรรมนิสิต

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ MAE 18 จันทบุรี วันศุกร์ที่ 25 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557

 

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ MAB 12 ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2557 จังหวัดสระบุรี และพระนครศรีอยุธยา

 

งานมัชฌิมนิเทศฯ นิสิต ป.โท ภาควิชา ศกท. วันที่ 8 มี.ค.57 ณ ห้อง EC 5205

กิจกรรมแนะนำหลักสูตร MAE และ MAB วันที่ 1 มี.ค.57 ณ ห้อง EC 5502


งานประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรการจัดการทรัพยากร, เศรษฐศาสตร์เกษตรฯ และ ธุรกิจการเกษตร ให้แก่นิสิต ป.ตรี เมื่อวันที่ 6 ม.ค.57


งานแนะนำหลักสูตรโครงการสหวิทยาการฯ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวันที่ 24 ก.ย.56 ณ ห้อง EC 5313