ข่าวประกาศ

ขอเชิญร่วมโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

Posted on 30 Nov 2020
ขอเชิญร่วมโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564   ของ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวทิยาลัยนเรศวร รายละเอียดเพ่ิมเติมดังแนบ Download PDF Click Her

TDRI ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศฯ

Posted on 18 Nov 2020
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่งานวิจัยและรับฟังความคิดเห็นขึ้นใน เรื่อง “การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ: การจัดการความเสี่ยงจากสภาพอากาศ และระบบการประกันภัยพืชผล กรณีศึ

ขอเชิญร่วมงาน แนะนำหลักสูตร “OPEN HOUSE” ปีการศึกษา 2564

Posted on 12 Nov 2020
ขอเชิญร่วมงานแนะนำหลักสูตร  “OPEN HOUSE”   สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอาทิตย

ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญร่วมอบรมพิเศษเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

Posted on 11 Oct 2017
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ขอเชิญร่วมอบรมพิเศษเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 1.̶

ขอเชิญนิสิตอบรมเครื่องมือเทคนิคทางสถิติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

Posted on 29 Aug 2017
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ขอเชิญนิสิตอบรมเครื่องมือเทคนิคทางสถิติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 หัวข้อการอบรมดังต่อไปนี้ หัวข้อ &

ขอเชิญนิสิตลงชื่ออบรมษเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ (ภาคต้น 2558)

Posted on 10 Sep 2015
ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร และผู้สนใจ ร่วมอบรมพิเศษเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคเพื่อการวิเคราะ

ขอเชิญนิสิตร่วมกิจกรรม มัชฌิมนิเทศ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับองค์ความรู้และงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร และธุรกิจเกษตร

Posted on 28 Apr 2015
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนด จัดกิจกรรมมัชฉิมนิเทศ ให้แก่นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรแล

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต ส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์อาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 4

Posted on 13 Mar 2015
ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต ส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์อาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “ภูมิค