ข่าวประกาศ

กำหนดการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน นิสิตใหม่ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2557

Posted on 23 Apr 2014
โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษต

หลักฐานการขอจบการศึกษา สำหรับนิสิตแผน ก และแผน ข

Posted on 11 Mar 2014
หลักฐานการขอจบการศึกษาสำหรับนิสิตแผน ก   หลักฐานการขอจบการศึกษาสำหรับนิสิตแผน ข

กำหนดการขอจบการศึกษาของนิสิตปี 2

Posted on 04 Mar 2014
นิสิตแผน ก ที่คาดว่าจะจบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 วันสุดท้ายของการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายคือวันที่ 3 มีนาคม 2557 ที่คาดว่าจะจบ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 วันสุดท้ายของการสอบปากเปล่าข

ข่าวกิจกรรม