ข่าวประกาศ

กำหนดวันลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรธุรกิจการเกษตร

Posted on 10 Jun 2014
รายละเอียดกำหนดการวันลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับแก้ไข)

รับสมัครนิสิตใหม่ วันนี้ถึง – 25 มิถุนายน 2557 รอบที่ 2

Posted on 02 Jun 2014
  กำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รุ่นที่ 19 และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 13 รอบที

การให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557

Posted on 20 May 2014
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร การให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 รายละเอียด ใบสมัครขอทุนการศึกษา

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ MAE 18 จันทบุรี

Posted on 01 May 2014
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ ของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 18 และภาคปกติ ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 เมษ

กำหนดการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน นิสิตใหม่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รุ่นที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2557

Posted on 23 Apr 2014
โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     การรับสมัครนิสิตใหม่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รุ่น

ข่าวกิจกรรม