05
JAN
2021

รับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรธุรกิจการเกษตร MAB รุ่นที่ 20 ปีการศึกษา 2564 รอบสอง

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 รอบสอง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 20
ระหว่าง วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2564
ช่องทางการสมัคร
- สมัครแบบออนไลน์ ทาง www.mab.eco.ku.ac.th
- สมัครที่ โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ค่าสมัคร 500 บาท)

สอบถามรายละเอียด โทร. 02-562-0232 ต่อ 301 – 305 หรือ โทร. 081-553-0934

ดาวน์โหลด รายละเอียด กำหนดการรับสมัคร  เป็น PDF ทาง ทางลิ้งก์ นี้

คลิ๊กที่นี้ >>> รับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรธุรกิจการเกษตร MAB รุ่นที่ 20 ปีการศึกษา 2564 รอบสอง