Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/tablepress/classes/class-tablepress.php on line 135 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/tablepress/classes/class-tablepress.php on line 135 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/tablepress/classes/class-tablepress.php on line 135 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/tablepress/classes/class-tablepress.php on line 135 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/tablepress/classes/class-tablepress.php on line 135 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/tablepress/classes/class-tablepress.php on line 135 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/tablepress/classes/class-tablepress.php on line 135 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/tablepress/classes/class-tablepress.php on line 135 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-content/plugins/tablepress/controllers/controller-frontend.php on line 58 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-blog-header.php on line 16 Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-includes/template-loader.php on line 47 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-includes/template.php on line 407 โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร » รับสมัครนิสิต ปีการศึกษา 2566 MAB รุ่นที่ 22
07
OCT
2022

รับสมัครนิสิต ปีการศึกษา 2566 MAB รุ่นที่ 22

สาขาวิชา ธุรกิจการเกษตร รหัสสาขาวิชา XG66

หมวดวิชา -
โครงการ บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรคณะ เศรษฐศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร)
จำนวนที่จะรับ ภาคต้น 60 คน ภาคปลาย -
แบบ/แผน – แผน ก 1 – คน – แผน ก 1 – คน
- แผน ก 2 60 คน – แผน ก 2 – คน
- แผน ข – คน – แผน ข – คน

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขั้นตอน วัน เวลา สถานที่

1. ใบสมัคร (สมัครแบบออนไลน์ หรือรับใบสมัครฟรีได้ที่ โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ห้อง EC 1101 หรือ download ใบสมัครได้ที่ www.mab.eco.ku.ac.th)
2. รับสมัคร วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 – วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566
3. Open House วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 : เวลา 10.00 – 13.00 น.
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
5. สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายละเอียดอีกครั้ง  (พร้อมกับการประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบ )
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566
7. กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ท รอประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัย
8. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม – วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2566
9. รายงานตัวนิสิตใหม่ วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2566 : เวลา 09.00 – 16.00 น.
10. เปิดภาคเรียน มิถุนายน 2566

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript)
1.1 ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาใช้สำเนาใบรายงานคะแนนฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ
1.2 ผู้สมัครที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย
1.2.1 สำเนาใบรายงานคะแนนระดับปริญญาตรีจำนวน 1 ฉบับ
1.2.2 หนังสือรับรองรายวิชาเรียนที่เหลือจากข้อ 1.2.1
2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
4. สำเนาบัตรประชาชน

รายละเอียดการสอบ
วิชาที่สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
ภาคต้น
1. ข้อเขียน: -
2. สัมภาษณ์: รอประกาศอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม
เปิดภาคเรียน : มิถุนายน 2566
ระยะเวลาการศึกษา : ภาคต้น มิ.ย. – ต.ค.
ภาคปลาย พ.ย. – มี.ค.
ภาคฤดูร้อน เม.ย. – พ.ค.
วัน – เวลาเรียน : เฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร: ประมาณ 190,000 บาท
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโครงการ/สาขาวิชา ที่

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2562-0232 ต่อ 301-305 หรือ 081-553-0934
เว็บไซต์ http://www.mab.eco.ku.ac.th หรือ E-mail : fecosns@ku.ac.th, fecoput@ku.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสาร การรับสมัคร MAB รุ่นที่ 22 เป็น  PDF File ทางลิงก์นี้ 

Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-includes/comment-template.php on line 912
Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-includes/template.php on line 407
Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-includes/template.php on line 407
Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/web/mab.eco.ku.ac.th/html/wp-includes/template.php on line 407