MRM: Master of Science Program in Resource Management

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากร), วท.ม. (การจัดการทรัพยากร)
Master of Science (Resource Management), M.S. (Resource Management)
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ 16 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
รายวิชา
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
01118597 สัมมนา
(Seminar)
1,1
- วิชาเอกบังคับ 16 หน่วยกิต
01009501 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร
(Principles of Agricultural Natural Resources Management) 4(4-0-8)
01101501 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
(Economics of Natural Resources) 3(3-0-6)
01118521 เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
(Economics for Sustainable Resource Management) 3(3-0-6)
01118531 นโยบายและปัจจัยเชิงสถาบันเพื่อการจัดการทรัพยากร
(Policy and Institutional Factors for Resource Management) 3(3-0-6)
01118541 การจัดการโครงการเพื่อพัฒนาทรัพยากร
(Project Management for Resource Development) 3(3-0-6)
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนวิชาในระดับปริญญาโท (ระดับ 500) ในหมวดวิชาเดียวกันหรือต่างหมวดวิชาในคณะเศรษฐศาสตร์ คณะวนศาสตร์
คณะประมง คณะสังคมศาสตร์ คณะเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม และรายวิชาของโครงการสหวิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิต โดยความเห็นชอบของประธานสาขาวิชา และได้รับอนุมัติ
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้

01118551 การประเมินค่าสิ่งแวดล้อมส าหรับการจัดการทรัพยากร
(Environmental Valuation for Resource Management) 3(3-0-6)
01118581 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการจัดการทรัพยากร
(Quantitative Analysis for Resource Management) 3(3-0-6)
01118582 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพส าหรับการจัดการทรัพยากร
(Qualitative Analysis for Resource Management) 3(3-0-6)

01118591 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากร
(Research Methods in Resource Management) 3(3-0-6)
01118596 เรื่องเฉพาะทางในการจัดการทรัพยากร
(Selected Topics in Resource Management) 1-3
01118598 ปัญหาพิเศษ
(Special Problems) 1-3
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
01118599 วิทยานิพนธ์
(Thesis) 1-12