ติดต่อเรา

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0-2562-0232, 0-2942-8046, 0-2940-6343 และ 0-2942-8524-5

โทรสาร : 0-2942-8046 ต่อ 802 และ 0-2942-8524

Email: fecoput@ku.ac.th ,fecosns@ku.ac.th, fecoadu@ku.ac.th

 

หนังสือขอข้อมูล

นิสิตต้องการขอหนังสือขอข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

Click Link https://goo.gl/forms/J1vn8w9QU2fOHwow2