ติดต่อเรา

ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0-2562-0232, 0-2942-8046, 0-2940-6343 และ 0-2942-8524-5

โทรสาร : 0-2942-8046 ต่อ 802 และ 0-2942-8524

Email: fecorns@ku.ac.th , fecoadu@ku.ac.th