02
JUN
2014

รับสมัครนิสิตใหม่ วันนี้ถึง – 25 มิถุนายน 2557 รอบที่ 2

 

กำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รุ่นที่ 19 และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 13 รอบที่ 2

รายละเอียดการรับสมัคร

โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รุ่นที่ 19
และ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2
รายการ
วัน เวลา
   รับสมัคร (รับใบสมัครฟรีได้ที่ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ หรือ download) วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 ถึง วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.) 
   แนะนำหลักสูตร รอประกาศ
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557
   สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557
   รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557
   เรียนปรับพื้นฐาน รอประกาศ
   ปฐมนิเทศ รอประกาศ
   เปิดภาคเรียน เดือนสิงหาคม
   วันและเวลาเรียน จัดการเรียนการสอนแบบ Block Course โดยเรียนในวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. และ/หรือ วันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.