การรับสมัคร


ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
Master of Science Program in Agricultural and Resource Economics

ชื่อย่อ

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร)
M.S. (Agricultural and Resource Economics)

ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
Master of Science Program in Agribusiness

ชื่อย่อ

วท.ม. (ธุรกิจการเกษตร)
M.S. (Agribusiness)

 

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
รุ่นที่ 19 และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 13 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

brochure mab

ผู้ที่สนใจสามารถ Download ใบสมัครเพื่อสมัครด้วยตนเองได้ที่นี่