การรับสมัคร

รายละเอียดและกำหนดการ รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

 

เอกสารการสมัคร

- ใบสมัคร (ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลด ลิ้งค์ด้านบน)

- สำเนา Transcript หรือ ใบรับรองสำหรับผู้กำลังศึกษาปริญญาตรีรเทอมสุดท้าย

- รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- ค่าสมัคร 500 บาท