การรับสมัคร


ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
Master of Science Program in Agricultural and Resource Economics

ชื่อย่อ

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร)
M.S. (Agricultural and Resource Economics)

ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
Master of Science Program in Agribusiness

ชื่อย่อ

วท.ม. (ธุรกิจการเกษตร)
M.S. (Agribusiness)

 

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

S__44523522 ED

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

S__44523523 ED

 

ผู้ที่สนใจสามารถ Download ใบสมัครเพื่อสมัครด้วยตนเองได้ที่นี่

เอกสารการสมัคร

- ใบสมัคร (ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลด ลิ้งค์ด้านบน)

- สำเนา Transcript หรือ ใบรับรองสำหรับผู้กำลังศึกษาปริญญาตรีรเทอมสุดท้าย

- รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- ค่าสมัคร 500 บาท