การรับสมัคร

 

เอกสารหลักฐานการสมัคร

- ใบสมัคร (ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลด ลิ้งค์ด้านบน)

- สำเนา Transcript หรือ ใบรับรองสำหรับผู้กำลังศึกษาปริญญาตรีรเทอมสุดท้าย

- รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- ค่าสมัคร 500 บาท

หมายเหตุ  ผู้สมัคร ออนไลน์ ทาง website  mab.eco.ku.ac.th  โปรดส่งหลักฐานการสมัคร โดย เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง  SCAN เป็น PDF File ส่งไฟล์มาที่ Email.  fecoput@ku.ac.th  และ  fecopsa@ku.ac.th