กรรมการดำเนินงานโครงการฯ

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการบัณฑิตศึกษา ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

190006082562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  พจนศิลป์ 

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ 

 

01002 A UCH

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุชุก ด้วงบุตรศรี 

กรรมการ

 

01003 A SWNS

ดร.สุวรรณา  สายรวมญาติ 

กรรมการ

 

01004 A AWD

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เออวดี  เปรมัษเฐียร 

กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

เจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตศึกษา ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

 

20111  SWN

นางสุวรรณี  ศิริวัฒนสาธร 

ผู้จัดการโครงการ ฯ 

 

2002 JTP

นางจิตราภรณ์  ช้างศร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี 

2004 NTW

นางณัฐวรรณ  แว่นแก้ว 

เจ้าหน้าที่วิชาการธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 

 

20003 PTS

นายปิติศักดิ์  อุปสุข 

เจ้าหน้าที่วิชาการเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร และ วิชาการ การจัดการทรัพยากร ภาคปกติ 

PSD 001

นางสาวพรสุดา  แตงจาด

เจ้าหน้าที่วิชาการเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  ภาคพิเศษ