ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์
กรรมการ
กรรมการ

อาจารย์ ดร.รวิสสาข์ สุชาโต
กรรมการ
อาจารย์ ดร. สันติ แสงเลิศไสว
กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ ดร.เออวดี เปรมัษเฐียร
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
หัวหน้าหน่วยวิชาการเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

นางรัชนี สังข์ไพโรจน์

0-2942-8945 ต่อ 301
นักวิชาการประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ

นางสาวน้ำอ้อย อุบลบาน

0-2562-0232-3 ต่อ 302
นักวิชาการประจำหลักสูตรธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ

นางณัฐวรรณ แว่นแก้ว

0-2562-0232-3 ต่อ 303
นักวิชาการประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคปกติ และ หลักสูตรการจัดการทรัพยากร

นายปิติศักดิ์ อุปสุข

0-2562-0232-3 ต่อ 304