30
JUL
2020

ขอเชิญอบรมเครื่องมือเทคนิคทางสถิติครั้งที่ 1 ภาคต้น ปี 2563

ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

เข้าร่วมอบรมการแนะนำเครื่องมือเทคนิคทางสถิติ ครั้งที่ 1 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
รายละเอียดดังนี้
1. หัวข้อ “การแนะนำเครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ”
อาจารย์ผู้สอน: ดร. เดชรัต สุขกำเนิด
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง EC 5314

2. หัวข้อ “การแนะนำเครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ”
อาจารย์ผู้สอน: ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง EC 5314
นิสิตที่สนใจสามารถลงชื่อได้ที่ห้องโครงการฯ ช่องติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรฯ
ห้อง EC1101 ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ช่องที่ 3

หมายเหตุ โครงการฯ เก็บค่ามัดจำหัวข้อละ 200 บาท และ โครงการฯ จะคืนเงินให้นิสิตในวันอบรม
หากนิสิตลงชื่อไว้ แล้ว ไม่เข้าอบรม ฯ โครงการฯจะไม่คืนเงินค่ามัดจำให้แก่นิสิต

ปชส อบรมสถิติ ครั้งที่ 1  26 กย 63