หนังสือขอข้อมูล/สัมภาษณ์ข้อมูล/จัดเก็บข้อมูล

หนังสือขอข้อมูล/สัมภาษณ์ข้อมูล/จัดเก็บข้อมูล จาก หน่วยงาน สำหรับนิสิต บัณฑิตศึกษา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

CLICK LINK

https://goo.gl/forms/J1vn8w9QU2fOHwow2