30
OCT
2021

รับสมัครนิสิต วท.ม.เศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ MAEAE รุ่นที่ 27

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ รุ่นที่ 27
( Master of science Program in Appled Economics for Agriculture and Environment ) AEAE
กำหนดรับสมัคร: ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2565

ช่องทางการสมัคร: สมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ http://mab.eco.ku.ac.th/
หรือ สมัครโดยตรงที่ ห้อง EC1101 อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ค่าสมัคร 500 บาท
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
1. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนา)
2. สำเนาทรานสคริปต์ (รับรองสำเนา)
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
กิจกรรมแนะนำหลักสูตร OPEN HOUSE : วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 13.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
สอบสัมภาษณ์: วันเสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขาศึกษา: วันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565
- รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา: วันเสาร์ที่ 2 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565
- เปิดภาคเรียน: มิถุนายน 2565
ข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์: http://mab.eco.ku.ac.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-562-0232 ต่อ 301-305 , 081-553-0934
E-mail : fecosns@ku.ac.th , fecoput@ku.ac.th

DOWLOAD PDF FILE