30
JAN
2023

รับสมัครนิสิตใหม่ MAE MAB ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัคร นิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ

ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

 

- สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร MAB  รุ่นที่ 22

รายละเอียด คลิ๊ก   รายละเอียดการรับสมัคร MAB รุ่นที่ 22 รอบ 2  

 

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม MAEAE รุ่นที่  28

รายละเอียด คลิ๊ก รายละเอียดการรับสมัครMAEAE รุ่น 28 รอบ 2

 

ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์
แผนการเรียน : แผน ก แบบ ก 2 (เรียนและทำวิทยานิพนธ์)

 

 

- หนังสือรับรองรายวิชาเรียน สำหรับผู้สมัครประเทภที่ 2 กำลังศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดที่นี้ บส.บว.3 66