08
NOV
2017

รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) MAE รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ)
รุ่นที่ 23  ประจำปีการศึกษา  2561 (แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้า 12)

รายการ

วัน-เวลา

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
ตั้งแต่วันศุกร์ที่  1  ธันวาคม 2560 ถึง วันศุกร์ที่  23  มีนาคม 2561 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.) (รับใบสมัครฟรีได้ที่ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ หรือ download หรือสมัคร Online) 
แนะนำหลักสูตร วันเสาร์ที่  3  มีนาคม  2561  เวลา 13.00 – 16.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่  29  มีนาคม  2561
วันสอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 31  มีนาคม  2561  เวลา 09.00-12.00 น.สอบข้อเขียน (ข้อสอบเป็นปรนัย  จำนวนทั้งหมด 45 ข้อ)1. ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ข้สอบมี 15 ข้อ)

2. วิชาคณิตศาสตร์ (ข้อสอบมี 15 ข้อ)

- Calculus (differentiation)

- การแก้สมการ และระบบสมการ หาค่าตัวแปร (1-3 ตัวแปร)

- exponential และ logarithmic

- Matrix algebra

3. วิชาสถิติเบื้องต้น (ข้อสอบมี 15 ข้อ)

- ค่าสถิติพื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าความแปรปรวน)

- ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

- การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย, ANOVA

สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่  31  มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม  2561
กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต วันพุธที่ 2 – วันเสาร์ที่  5  พฤษภาคม 2561
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันเสาร์ที่  5 – วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561
รายงานตัวนิสิตใหม่ วันเสาร์ที่ 12 ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561
วันเปิดภาคเรียน สิงหาคม 2561

 

หลักสูตร
           หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เป็นหลักสูตร 2 ปี มี 2 แผนการเรียนดังนี้
1. แบบทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก(2)) โดยต้องเรียนไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต  แบ่งเป็นหน่วยกิตหมวดวิชาเอกและวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 25 และ 12 หน่วยกิตตามลำดับ
2. แบบไม่มีวิทยานิพนธ์ (แผน ข แบบทำรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ) โดยต้องเรียนไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต  แบ่งเป็นหน่วยกิตหมวดวิชาเอกและการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 31 และ 6 หน่วยกิตตามลำดับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
           1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2. คะแนนเฉลี่ย (G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 2.00

วิธีการสอบคัดเลือก
โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติและความตั้งใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระยะเวลาในการศึกษา
หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาต่อปี ภาคละ 15 สัปดาห์

วันและเวลาเรียน
จัดการเรียนการสอนแบบ Block Course โดยเรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัคร
2. ค่าสมัครสอบ 500 บาท
3. สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript)
- ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาใช้สำเนาใบรายงานคะแนนฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ระดับบปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ
- ผู้สมัครที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย ใช้ สำเนาใบรายงานคะแนนระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ และ หนังสือรับรองรายวิชาเรียนที่เหลือจากใบรายงานคะแนนระดับปริญญาตรี
4. หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สมัครจากผู้รับรอง 3 ท่าน
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน