05
JAN
2017

รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) MAE รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2560 รอบสอง

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ)
MAE รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2560 รอบสอง

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.) (รับใบสมัครฟรีได้ที่ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ หรือ download หรือสมัคร Online)
แนะนำหลักสูตร (รอประกาศโครงการฯ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560
วันสอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น.สอบข้อเขียน (ข้อสอบเป็นปรนัย จำนวนทั้งหมด 45 ข้อ)
1. ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ข้อสอบมี 15 ข้อ)
2. วิชาคณิตศาสตร์ (ข้อสอบมี 15 ข้อ)
- Calculus (differentiation)
- การแก้สมการ และระบบสมการ หาค่าตัวแปร (1-3 ตัวแปร)
- exponential และ logarithmic
- Matrix algebra
3. วิชาสถิติเบื้องต้น (ข้อสอบมี 15 ข้อ)
- ค่าสถิติพื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าความแปรปรวน)
- ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
- การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย, ANOVA
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น.
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต วันเสาร์ที่ 1 ถึง วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันจันทร์ที่ 3 ถึง วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560
รายงานตัวนิสิตใหม่ วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560
วันเปิดภาคเรียน สิงหาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมทาง
http://www.grad.eco.ku.ac.th/?page_id=2532

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ
หรือ โทรศัพท์ 089-894-0712 / 081-553-0959 คุณรัชนี คุณณัฐวรรณ และ คุณธัญลักษณ์

5461930100237