10
JUN
2019

รหัสนิสิตใหม่ของนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบสอง

รหัสนิสิตใหม่ของนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

รหัสนิสิตสำหรับการลงทะเบียน Account nontri , ลงทะเบียนเรียน ของนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

รหัสนิสิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (MAE 24)

รหัสนิสิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (MAB 18)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-562-0232 ต่อ 301 หรือ 081 – 553 – 0934