ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 

ประเภท โครงการวิจัยเรื่อง ผู้วิจัย หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัย หน่วยงานจัดพิมพ์ เดือน ปี (พ.ศ.) จำนวนหน้า  Dowload FILE
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โอกาสของผลไม้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของไทยภายใต้การกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี: โลจิสติกส์ ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์
จารึก สิงหปรีชา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  - -  2555 60 0110125551
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แนวทางเบื้องต้นในการเพิ่มบทบาทและศักยภาพ การแปรรูปและพัฒนาตลาดยางพาราในระดับเกษตรกร ปิติ กันตังกุล,
ศานิต เก้าเอี้ยน,
วินัย พุทธกูล,
ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพานิช,
อัจฉรา  ปทุมนากุล,
ณัฐพล พจนาประเสริฐ,
รวิสสาข์ สุชาโต
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง - พฤศจิกายน 2555 160  0110125552
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิเคราะห์เศรษฐกิจการส่งออกผ้าทอไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทย อิสริยา  บุญญะศิริ,
ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์,
นัทธ์หทัย อือนอก,
รุ่งระวี สุขชัย
กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยยุทธศาสตร์การเกษตร
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธันวาคม 2556 31  0110125553
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนากลยุทธ์ด้านการแข่งขันทางการตลาดไหมไทยภายใต้การค้าเสรี ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์,
ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์,
นัทธ์หทัย อือนอก,
รุ่งระวี สุขชัย
กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยยุทธศาสตร์การเกษตร
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธันวาคม 2556 79  0110125554
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาการตลาดของธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าไหมในประเทศไทย ประพิณวดี  ศิริศุภลักษณ์,
อิสริยา บุญญะศิริ,
นัทธ์หทัย อือนอก
กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยยุทธศาสตร์การเกษตร
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธันวาคม 2556 69 0110125555