17
NOV
2018

โปสเตอร์ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ปีการศึกษา 2560 เผยแพร่ในงานสัมมนาวิชาการ ปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “Disruptive Technology กับธุรกิจเกษตรและสิ่งแวดล้อม”

โปสเตอร์ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  ปีการศึกษา 2560เผยแพร่ในงานสัมมนาวิชาการ ปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ  “Disruptive Technology กับธุรกิจเกษตรและสิ่งแวดล้อม”
ในวันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง EC 5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลำดับ รหัสนิสิต ชื่อ – นามสกุล ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชา แผนการเรียน ดาวน์โหลดไฟล์
1 5914700779 นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีนาค การรับรู้และความเต็มใจจ่ายของสาธารณะชนในการริเริ่มเมืองฟองน้ำในกรุงเทพมหานคร การจัดการทรัพยากร ก วิทยานิพนธ์  saowaluk srinak
2 5814700769 นางสาวภนิตา  พรหมประกาย การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนของพื้นที่ป่าบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย การจัดการทรัพยากร ก วิทยานิพนธ์  Panita Prompakai
3 5814700696 นางสาวถิราพร  ด่านศรีบูรณ์ การประเมินคุณค่าของพื้นที่ป่าบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย การจัดการทรัพยากร ก วิทยานิพนธ์  Tiraporn Dansriboon
4 5914750636 นางสาวมลฑา  สมบุญตนนท์ การจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ธุรกิจการเกษตร ก วิทยานิพนธ์  Montha Somboontanon
5 5914750695 นางสาววรางคณา  ปราบไพริน การศึกษาคุณลักษณะของมังคุดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ: กรณีมังคุดอินทรีย์ ธุรกิจการเกษตร ก วิทยานิพนธ์  varangkana prappairin
6 5914752027 นางสาวจิราพร  ว่องไววิริยะ การวิเคราะห์การลงทุนในธุรกิจรวบรวมใบอ้อยเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว ธุรกิจการเกษตร ก วิทยานิพนธ์  jiraporn wongwiwiriya
7 5914750822 นางสาวอชิรญา  มณฑาทิพย์ การวิเคราะห์คุณลักษณะที่เหมาะสมของแชมพูออร์แกนิค ธุรกิจการเกษตร ก วิทยานิพนธ์  Achiraya Monthathip
8 5914750652 นางสาวรัชนี  ตรีเลิศลัญจกร ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อยาดมสมุนไพรหอมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรม้า ธุรกิจการเกษตร ข ศึกษาค้นคว้าอิสระ  Ratchanee trilunchakorn
9 5914700302 นายณชพล  กัลล์ประวิทธ์ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนระบบก๊าซชีวภาพสำหรับฟาร์มสุกรขนาดกลาง ในจังหวัดราชบุรี เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก วิทยานิพนธ์  Nochapol kanpravit