01
OCT
2019

ประชาสัมพันธ์ สัมมนา เรื่อง การเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยสำหรับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอประชาสัมพันธ์การจัดโครงการสัมมนา เรื่อง การเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยสำหรับการเผยแพร่ในะดับนานาชาติ

กำหนดจัดงาน วันเสาร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง บรรยาย 5 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณนิตยา แจ้งโพธิ์นาค โทร.02-797-1900 ต่อ 4501

1567227693103

DOWNLOD PDF CLICK HERE