03
JUL
2014

ประชาสัมพันธ์โอกาสเรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทภายใน 1 ปีการศึกษา หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ขอประชาสัมพันธ์โอกาสของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเรียนสำเร็จระดับปริญญาโทภายใน 1 ปี
หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ของโครงการหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ)
และโครงการหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาธุรกิจ
การเกษตร (ภาคพิเศษ)

โครงการเรียนล่วงหน้า ระดับปริญญาโท
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

- กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับภาคปกติและภาคพิเศษ

- กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้า ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ใบสมัคร โครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณวรัชยา 0-2942-8445 ต่อ 233