07
NOV
2019

ประกาศ วันลงทะเบียนเรียนและวันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิต MAE 18 ,21,23,24 ภาคปลาย 2562

ประกาศ โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เรื่อง กำหนดวันลงทะเบียนเรียนและวันชำระเงินค่าธรรมเนียม ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

สำหรับนิสิต รุ่นที่ 18 (รหัส56) , รุ่นที่ 21 (รหัส 59) , และ รุ่นที่ 22 รหัส 60)  ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊กที่นี้ 

สำหรับนิสิต รุ่นที่ 23 (รหัส 61)   ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊กที่นี้

สำหรับนิสิต รุ่นที่ 24 (รหัส 62)  ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊กที่นี้