30
NOV
2018

ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในวรสารวิชาการ ระดับชาติและระดับนานาชาติ …ปีการศึกษา 2561

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและุทรัพยากร

เรื่อง ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ

ในวรสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊กที่นี่