08
NOV
2022

ค่าเทอม MAB17,MAB18,MAB19 ภาคปลาย 2565

ประกาศ กำหนดวันลงทะเบียนและวันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรวิทยาศาสรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

MAB รุ่นที่ 17  MAB รุ่นที่ 18 MAB รุ่นที่ 19  ดาวน์โหลด PDF ลิงก์ด้านล่างนี้

ประกาศ ค่าเทอม MAB17 MAB18 MAB19

ประกาศ ค่าเทอม MAB20

ประกาศ ค่าเทอม MAB21