24
JUN
2019

ประกาศ กำหนดวันลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ประกาศ โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

เรื่อง กำหนดวันลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

MAE รุ่นที่ 18 (รหัส 56)  ,  รุ่นที่ 21 (รหัส59)  ,  รุ่นที่ 22  (รหัส 60)

MAE รุ่นที่ 23(รหัส61)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

MAB รุ่นที่ 14 (รหัส 58 ) ,  รุ่นที่ 15 (รหัส 59) , รุ่นที่ 16 (รหัส 60) 

MAB รุ่นที่ 17 (รหัส61)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร . 02- 562 -0232  ต่อ  301 – 305 , 081-553-0934