07
NOV
2019

ประกาศ วันลงทะเบียนเรียนและวันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิต MAB 15 ,16 ,17 18 ภาคปลาย 2562

ประกาศ โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เรื่อง กำหนดวันลงทะเบียนเรียนและวันชำระเงินค่าธรรมเนียม ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
สำหรับนิสิต รุ่นที่ 15 รหัส 59 รุ่นที่ 16 รหัส 60ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊กที่นี้
สำหรับนิสิต รุ่นที่ 17 รหัส 61  ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊กที่นี้
สำหรับนิสิต รุ่นที่ 18 รหัส 62  ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊กที่นี้