14
MAR
2019

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจะัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 8 ราย รายละเอียด ดังแนบนี้

140362 01 140362 02