28
MAR
2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 MAE รุ่นที่ 24 , MAB รุ่นที่ 18

โครงการบัณฑิตบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  MAE รุ่น ที่ 24

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อ หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร MAB รุ่น ที่ 18

รายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษา หลักสูตร MAE รุ่นที่ 24 แผน ก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษา หลักสูตร MAB รุ่นที่ 18 แผน ก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อ หลักสูตร MAB รุ่นที่ 18 แผน ข

 

หมายเหตุ ผู้เข้าสอบโปรดแต่งกายสุภาพ   , งดใส่เสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ