02
DEC
2014

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (ภาคปกติ)

slide0

สมัคร (เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 – 13 กุมภาพันธ์ 2558
     - ผู้สนใจสามารถ Download ข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ http://www.grad.ku.ac.th หรือ
ซื้อซีดีข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ราคา 50.- บาท หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคา 70.- บาท ทั้งนี้การสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ควรสั่งซื้อก่อนเปิดรับสมัครประมาณ 1 สัปดาห์
     - ขั้นตอนในการสมัคร
  - หลักฐานและเอกสารประกอบสมัคร Download
     - การส่งหลักฐานการสมัคร
          - ด้วยตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นล่าง เคาน์เตอร์บริการนิสิต (ชำระค่าสมัครเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต) (เว้น วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการอื่น ๆ)
          - ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เท่านั้น)
     - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
     - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
ระบบจะปิดการสมัคร วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.30 น.
The online application system will automatically close
on 13 February 2015 at 16.30.

ระบบรับสมัครออนไลน์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
E-mail: fgra@ku.ac.th