ฐานข้อมูล IS – Thesis

ลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนิสิต โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ)
 รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก IS ชื่อผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ดาวน์โหลดไฟล์ บทคัดย่อไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
1  5914751918 นางสาวเกษสุรางค์  จันทร์พูล ผศ.ดร.สันติ  แสงเลิศไสว การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุนลอยน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยทราย จังหวัดลำปาง 5.91E+09 5914751918t 5914751918e
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)
ลำดับ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก IS ชื่อผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ดาวน์โหลดไฟล์ บทคัดย่อไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
1 5914750814 น.ส.สุวรินทร์  เมืองยวง รศ.ศานิต  เก้าเอี้ยน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 5.91E+09 5914750814t 5914750814e
2 5914752167 น.ส.สิรีณภัค  ทองสุข รศ.ศานิต  เก้าเอี้ยน การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนฟาร์มไมโครกรีน ของผู้ประกอบการรายย่อย จังหวัดเพชรบุรี 5.91E+09 5914752167t 5914752167e
3 5914750792 น.ส.สุพิชญา  อภิวัฒน์วราวงศ์ รศ.ศานิต  เก้าเอี้ยน ธุรกิจยางแผ่นดิบของพ่อค้าคนกลาง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5.91E+09 5914750792t  5914750792e
4 5914750555 นางสาวธัญญพร  ไทยสวัสดิ์ รศ.ศานิต  เก้าเอี้ยน พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 5.91E+09 5914750555t 5914750555e
5 5914752213 นางสาวเอื้อการย์  เจริญสว่าง อ.ดร.เดชรัต  สุขกำเนิด พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผักอินทรีย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 5.91E+09 5914752213t 5914752213e
6 5914750598 นางสาวนุชนารถ  สุทธิรักษ์ ผศ.ดร.กุลภา  กุลดิลก พฤติกรรม และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกุ้งอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 5914750598  5914750598t 5914750598e
7 5914750733 นางศิริภรณ์  แก้วคูณ ผศ.ดร.อภิชาต  ดะลุณเพธย์ พฤติกรรมผู้บริโถคผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนผสมของไพล 5.91E+09 5914750733t 5914750733e
8  5914752108 นางสาวพิมพรรณ  ก๋าใจ ผศ.ดร.วิศิษฐ์  ลิ้มสมบุญชัย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  5914752108  5914752108t  5914752108e
9 5914750440 นางสาวกัลย์สุดา  ส่งสวัสดิ์ ผศ.ดร.วิศิษฐ์  ลิ้มสมบุญชัย ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่สกัดเข้มข้น  5914750440  5914750440t  5914750440e
10 5914750601 นางสาวปิยวรรณ  จุลเนียม ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  พจนศิลป์ คุณลักษณะของคราฟต์เบียร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  5914750601  5914750601t  5914750601e
11 5914750512 นางสาวทิพย์ปภา  ขาวฉลาด ผศ.ดร.อภิชาต  ดะลุณเพธย์ คุณลักษณะของร้านอาหารฟิวชั่นที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  5914750512  5914750512t  5914750512e
12 5914752043 นายณัฐกิตติ์  ทรายขาว ผศ.ดร.อภิชาต  ดะลุณเพธย์ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในทางการเงิน 5.91E+09 5914752043t  5914752043e 
13 5914750857 นายอริญชย์วิทย์  เย็ยฉ่ำ ผศ.ดร.อภิชาต  ดะลุณเพธย์ ความชอบทางประสารทสัมผัสและความยินดีจ่ายของผู้บริโภคต่อสับปะรคสายพันธุ์MD-2(หอมสุวรรณ)ในเขตกรุงเทพมหานคร 5914750857   5914750857t 5914750857e
14 5914750750 สกุลรัตน์  จิตต์มาลา ผศ.ดร.เออวดี เปรมัษเฐียร ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกของผู้บริโภคที่มีต่อชาเขียวพร้อมดื่ม หลังการเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณความหวาน  5914750750.  5914750750t 5914750750e
15 5914750458 น.ส.จรรยาลักษณ์  อินตุ้ย ผศ.ดร.เออวดี เปรมัษเฐียร ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก 5914750458  5914750458t  5914750458e
16 5914750652 น.ส.รัชนี  ตรีเลิศสัญจกร อ.ดร.เดชรัต  สุขกำเนิด ปัจจัยทีมีปลต่อการซิ้อยาดมสมุนไพรหอมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรม้า 5.91E+09 5914750652T   5914750652E
17 5914750776 น.ส.สุกัญญา  ถิ่นสอน ผศ.ดร.อภิชาต  ดะลุณเพธย์ การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แป้งธรรมชาติปราศจากสารทัลคัม 5.91E+09 5914750776t 5914750776e
18 5914750431 น.ส.กนกพร  ศรีปรางค์ ผศ.ดร.กุลภา  กุลดิลก ความชอบของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลากะพงแปรรูปที่ผู้บริโภคต้องการ 5.91E+09 5914750431t  5914750431e
19 5914752191 นายอาฬชา  ด้วงพูล อ.ดร.เดชรัต  สุขกำเนิด ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อน้ำอินทผลัมในเขตกรุงเทพมหานคร 5914752191  5914752191t  5914752191e
20 5914752175 น.ส.สุจิตรา  ปัญญาพิสิทธิ์ ผศ.ดร.เออวดี เปรมัษเฐียร การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกกล้วยหอมทอง:กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองปทุมรัตน์ จังหวัดปทุมธานี 5914752175  5914752175t  5914752175e
21 5914750831 นายอดิเรก  วังแสง รศ.ศานิต  เก้าเอี้ยน การจัดการกลุยุทธ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 5.91E+09 5914750831t  5914750831e 
22 5914750482 นายชัยภัทร  จันทยักฆ์ ผศ.ดร.กุลภา  กุลดิลก วิเคราะห์การลงทุนทางการเงินของการแปรรูปถั่วดาวอินคาระดับวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย 5914750482  5914750482t  5914750482e
23 5914750474 นายจีระวัฒน์  จิตต์พรหม ผศ.ดร.ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนเพื่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการจ้างหรือซื้อรถตัดอ้อยในจังหวัดกำแพงเพชร 5.91E+09 5914750474t 5914750474e
24 5914751993 นายกิตติพิชญ์ เพ็ชรปาน  ผศ.ดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อ 5.91E+09 5.91E+09 5.91E+09
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนในเขตกรุงเทพมหานคร
25 5914750491 นายชุติวัฒน์ ไวมาลา ผศ.ดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์ คุณลักษณะของกล้วยตากที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  5914750491  5914750491t  5914750491e 
26 6014751785 นางสาวมัลลิกา คำสุขดี ดร.เดชรัต  สุขกำเนิด การศึกษาการจ่ายค่า  6014751785 6014751785t 6014751785e
ตอบแทนพิเศษที่จูงใจ
ให้เกิดประสิทธิภาพ
การทำงานของ
พนักงานผลิต บริษัท A
27 6014751823 นางสาวรัตนาภรณ์ นพพูน ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  พจนศิลป์ การวิเคราะห์คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ไส้กรอกธัญพืชที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค 6.01E+09 6014751823 t 6014751823 e
ตอบแทนพิเศษที่จูงใจ
ให้เกิดประสิทธิภาพ
การทำงานของ
28 6014751751 นางสาวภานุมาส ชนาชน ดร.เดชรัต  สุขกำเนิด การรับรู้คุณภาพและความยินดีจ่ายในการซื้อเห็ดแครงของผู้บริโภคมังสวิรัติในเขตกรุงเทพมหานคร  6014751751  6014751751t  6014751751e
29 6014751611 นางสาวดวงนภา เลิศกิจกวิน  ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ศึกษาการทำการตลาดออนไลน์ผ่าน Fan Page บน Facebook ของบริษัทปุ๋ยเคมีต่อเกษตรกร  6014751611  6014751611t  6014751611e
30 6014752684 นางสาวนาตยา  จีนจรรยา ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  พจนศิลป์ การวิเคราะห์กลยุทธ์การรับซื้อยางพาราของธุรกิจรวบรวมยางพาราในอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  6014752684  6014752684t  6014752684
31 6014751696 นางสาวพัชพรรณ  จันทร์แดง ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  พจนศิลป์ การวิเคราะห์คุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผักผลไม้แปรรูปด้วยการทอดระบบสูญญากาศ  6014751696   6014751696 T  6014751696 E
32 6014751505 น.ส.จิตติมา  นิพันธวงศ์กร ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  พจนศิลป์ คุณลักษณะและเครื่องหมายรังรองความปลอดภัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเนื้อสุกรแพ็คถาดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  6014751505   6014751505t  6014751505e
33 6014751581 นายณัฐพล แสวงกิจ ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกพืชแซมทุเรียนเกษตรกรหมู่ 4 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 6.01E+09  6014751581T  6014751581E
34 6014751718 น.ส.พิรานันท์ แกล่งกล้า ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  พจนศิลป์ การวิเคราะห์คุณลักษณะของบริการแอฟพิเคชั้นเพื่อการสั่งอาหารเดลิเวรี่ในกรุงเทพมหานคร  6014751718  6014751718t  6014751718e
35 6014752765 นายศิลา จำเนียรสุข ดร.นภสม สินเพิ่มสุขสกุล การวิเคราะห์คุณลักษณะของบริการแอฟพิเคชั้นเพื่อการสั่งอาหารเดลิเวรี่ในกรุงเทพมหานคร  6014752765  6014752765t  6014752765e
36 6014751947 น.ส.สุภาณี  คามบุศย์ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  พจนศิลป์ อิทธิพลของฉลากออร์แกนิตที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำมะเขือเทศเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  6014751947.pdf  6014751947t.pdf  6014751947e.pdf
37 6014751904 น.ส.สราญจิต ไพฑูรยากุล รศ.ศานิต  เก้าเอี้ยน การรับรู้และทัศนคติของผุ้บริโภคต่อหญ้าหวานผงในเขตกรุงเทพมหานคร  6014751904   6014751904t  6014751904e
38 6014751955 นายสุวเสฎฐ วสุภัทร รศ.ศานิต  เก้าเอี้ยน การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตปลาซ่อนแดดเดียวด้วยเครื่องอบปลาช่อนแดดเดียวด้วยแสงอาทิตย์จำลองแบบใช้ไฟฟ้าในอำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 6014751955  6014751955th 6014751955en
39 6014751807 น.ส.ระวิวรรณ หาหงษ์ รศ.ศานิต  เก้าเอี้ยน พฤติกรรมการซื้อข้าวอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจำแนหตามช่องทางการจัดจำหน่าย 6014751807 6014751807t 6014751807e
40 6014751971 น.ส.อนุธิดา คงสนุ่น รศ.ศานิต  เก้าเอี้ยน การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินในการผลิตพริกแกงสำเร็จรูปตราพริกแกงบ้านโพเพื่อจำหน่ายในร้านค้าขายของฝาก 6014751971 6014751971T 6014751971E
41 6014751581 นายศุภชัย สังข์มงคล ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา การศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนโดยเปรียบเทียบระหว่างการปลูกแคนตาลูปแบบโรงเรียนกับการปลูกแบบเปิดในตำบลทัพหลวง จังหวัดอุทัยธานี 6014752692
6014752692t 6014752692e