24
DEC
2019

ขอเชิญอบรมเครื่องมือและเทคนิคทางสถิติ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2

ขอเชิญนิสิตลงชื่อเข้าร่วมอบรมเครื่องมือและเทคนิคทางสถิติ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
โดยมีรายละเอียดหัวข้อการอบรมดังต่อไปนี้

1. Factor and Cluster Analysis
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุวรรณา สายรวมญาติ
วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง EC 5520

2. Logit Model และ Probit Model
อาจารย์ผู้สอน: ผศ.ดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง EC 5520

3. การพัฒนาแผนธุรกิจ
อาจารย์ผู้สอน: ดร.โสภณ แย้มกลิ่น
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง EC 5520

4. Cotingent Valuation Method (CVM): Inroduction
อาจารย์ผู้สอน: ดร.นภสม สินเพิ่มสุขสกุล
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง EC 5520

5. ทฤษฎีเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์แบบจำลองทางเลือก
ผศ.ดร.สันติ แสงเลิศไสว
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง EC 5520

6. Choice Model
ผศ.ดร.สันติ แสงเลิศไสว
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง EC 5520

7. Cost Benefit Analysis
อาจารย์ผู้สอน: ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง EC 5520

8. Conjoint Analysis
อาจารย์ผู้สอน: ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.

9. สถิติเพื่อการตัดสินใจ Chi-Square , T- test , ANOVA
อาจารย์ผู้สอน: ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.

นิสิตลงชื่อเข้ารับการอบรมได้ที่ ห้องโครงการฯ EC 1101
ภายในวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563
ค่ามัดจำ 200 บาท / หัวข้อ : โครงการฯ จะคืนค่ามัดจำให้นิสิตเมื่อเข้ารับการอบรมตาม วัน – เวลา ดังกล่าว

Slide1