03
DEC
2018

ขอเชิญร่วมงาน “OPEN HOUSE” หลักสูตร MAE ,หลักสูตร MAB ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญร่วมงาน OPEN HOUSE
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รุ่น ที่ 24 MAE 24
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 18 MAB 18
ประจำปีการศึกษา 2562
วันจัดงาน วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงชื่อในแบบฟอร์มนี้
สอบถามรายละเอียด โทร . 02- 562-0232 ต่อ 301- 305 หรือ โทร . 081-553-0934
Slide1 NEW