04
JAN
2019

ขอเชิญร่วมงาน OPEN HOUSE วันจัดงาน วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2562

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญร่วมงาน OPEN HOUSE
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รุ่น ที่ 24 MAE 24
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 18 MAB 18
ประจำปีการศึกษา 2562
วันจัดงาน วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงชื่อในแบบฟอร์มนี้
https://goo.gl/forms/pNIkdHDmuYbzQA6w1
สอบถามรายละเอียด โทร . 02- 562-0232 ต่อ 301- 305 หรือ โทร . 081-553-0934

49209906_2293100544277744_1505418653229645824_n