12
NOV
2020

ขอเชิญร่วมงาน แนะนำหลักสูตร “OPEN HOUSE” ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญร่วมงานแนะนำหลักสูตร  “OPEN HOUSE”   สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้อง EC 5303 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สนใจสามารถลงชื่อได้ที่ลิ้งนี้ค่ะ

https://forms.gle/mPcGZotG1Bnd9d9B9

1521