29
AUG
2017

ขอเชิญนิสิตอบรมเครื่องมือเทคนิคทางสถิติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ขอเชิญนิสิตอบรมเครื่องมือเทคนิคทางสถิติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
หัวข้อการอบรมดังต่อไปนี้

หัวข้อ “การแนะนำเครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ จำนวน 3 ชม.
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 18.00 – 21.00 น.
วิทยากร ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย ห้อง EC 5303
ลงชื่อทางแบบฟอร์มออนไลน์ทาง LINK นี้
https://goo.gl/forms/HLEj0dSSXWvCLTGH2

หัวข้อ “การแนะนำเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จำนวน 3 ชม.”
วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 18.00 – 21.00 น.
วิทยากร อ.ดร.โสภณ  แย้มกลิ่น  ห้อง EC 5303
ลงชื่อทางแบบฟอร์มออนไลน์ทาง LINK นี้
https://goo.gl/forms/TmHiQyIUzlgQaTj23

หมายเหตุ
โปรดลงชื่อภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560
นิสิตลงชื่อแล้วต้องเข้าอบรม ตามที่นิสิตได้ลงชื่อไว้
หากวันอบรมนิสิตไม่สามารถเข้าได้กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โครงการทราบด้วย