10
SEP
2015

ขอเชิญนิสิตลงชื่ออบรมษเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ (ภาคต้น 2558)

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร และผู้สนใจ ร่วมอบรมพิเศษเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ รายละเอียดดังนี้
1. หัวข้อ “การแนะนำเครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ” โดย อ.ดร.เดชรัต สุขกำเนิด วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 18.00 – 21.00 น. ห้อง EC2105 อาคาร 2 (พิจารณ์พาณิชย์)
2. หัวข้อ “การแนะนำเครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ” โดย ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย วันพุธที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 18.00 – 21.00 น. ห้อง EC2105 อาคาร 2 (พิจารณ์พาณิชย์)
นิสิตและผู้สนใจ ลงชื่อในแบบฟอร์มตามลิ้งค์นี้ (ภายในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558)

https://docs.google.com/forms/d/17Q08993CISlfgnIsqaJ4QcNMomVse4dF1E6HFto-EHg/viewform