13
MAR
2015

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต ส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์อาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 4

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต ส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์อาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “ภูมิคุ้มกันของเกษตรกรและภาคเกษตรกรไทย”
เว็บไซต์การประชุม

http://www.ageconconference2015.com/index.aspx
แบบตอบรับ กำหนดการ เงื่อนไขการพิมพ์ และกรอบเวลาการส่งบทความ คลิกลิ้งด้านล่างนี้

https://docs.google.com/file/d/0B7uCBZMiqaKabnBKeC0yNFVDTFE/edit