02
MAY
2019

ขยายเวลารับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2562 MAE รุ่น 24 MAB รุ่นที่ 18

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขยายเวลารับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562

– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร MAE รุ่นที่ 24
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 18
ระหว่างวันพุธที่ 1 – วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562
ช่องทางการสมัครมีดังนี้
1. สมัครออนไลน์ http://nsmeb1.com/code/register-index.php
ส่งหลักฐานการสมัครที่อีเมล์ fecoput@ku.ac.th
2. รับใบสมัครและส่งหลักฐานการสมัคร ที่ โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร อาคาร 1 พิทยาลงกรณ์ ชั้น 1 ห้อง EC 1101
หลักฐานการสมัคร
1. สําเนาใบรายงานคะแนน (Transcript)
1.1 ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาใช้สําเนาใบรายงานคะแนนฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา
ระดับปริญญาตรีจํานวน 1 ฉบับ
1.2 ผู้สมัครที่กําลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย
1.2.1 สําเนาใบรายงานคะแนนระดับปริญญาตรีจํานวน 1 ฉบับ
1.2.2 หนังสือรับรองรายวิชาเรียนที่เหลือจากข้อ 1.2.1
2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
4. สําเนาบัตรประชาชน
- ค่าสมัคร 500 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-562-0232 ต่อ 301 – 305 , โทร. 081-553-093
#เรียนโท #ปริญญาโท #MAE #MAB #KU #ประชาสัมพันธ์

Ad Agri 3