01
MAY
2014

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ MAE 18 จันทบุรี

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ ของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 18 และภาคปกติ

ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557

ณ บริษัท อินฟินิท ฟรุ๊ต จำกัด ศูนย์วิจัยพืชสวน ผลิตภัณฑ์ออแกนิค และสวนผลไม้ Smile Farm จังหวัดจันทบุรี