27
FEB
2015

ประชาสัมพันธ์ การสมัครรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์และนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ฯ

บัณฑิตวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์และนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ ,การให้รางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

และเกณฑ์การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนิสิตทราบ โดยเอกสารแนบดังต่อไปนี้

 DOWNLOAD เอกสารเป็น PDF File