17
DEC
2014

การประเมินการเรียนการสอนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557

เรียน นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ขอความร่วมมือ นิสิตทุกคนเข้าประเมินการเรียนการสอนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ทุกรายวิชา หากไม่ประเมินหรือประเมินไม่ครบ จะไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศนิสิตได้ โปรดคลิก –>ระบบประเมินการเรียนการสอน

หมายเหตุ: เมื่อนิสิตประเมิน ครบทุกรายวิชา แล้ว จึงจะสามารถใช้งานระบบฯ ได้ตามปกติ