หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 

ชื่อการประชุม/วารสาร  หน่วยงาน วันรับบทความวันสุดท้าย วันนำเสนอผลงาน LINK หมายเหตุ
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนนันทา 31-ม.ค.-62 29-มี.ค.-62 http://conference2017.grad.ssru.ac.th
 การประชุมวิชบาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ  UTCC AcADEMIC Day ครั้งที่ 3  กองส่งเสริมการวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 30-เม.ย.-62 31 พ.ค. 62  http://utcc2.utcc.ac.th/academicday2019/index.php