หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 

ชื่อการประชุม/วารสาร  หน่วยงาน วันรับบทความวันสุดท้าย วันนำเสนอผลงาน LINK หมายเหตุ
โครงการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 19
(The 19 th International and National conference in Applied Computer Technology and Information System: ACTIS)
และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA-2023)
และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NCST)
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  31 มัีนาคม 2566 ACTIS&NCOBA-2023 – Southeast Bangkok University

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร 

ชื่อการประชุม/วารสาร  หน่วยงาน วันรับบทความวันสุดท้าย วันนำเสนอผลงาน LINK หมายเหตุ
การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางบริหารธุรกิจ ระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  30 เมษายน 2566 13 – 14 พฤษภาคม 2566  รายละเอียดการประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจครั้งที่ 1 – Google ไดรฟ์