08
MAR
2016

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเศรษฐศาสตร์๋เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตรครั้งที่ 5

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต บุคลากร ส่งผลงานทางวิชาการ ผลงานวิทยานิพนธ์ ในการนำเสนอผลงาน หรือผู้สนใจร่วมการประชุมฯ

โครงการประชุมวิชาการระดัยชาติ ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 5

เรื่อง “การเกษตรดิจิทอลในพลวัตของเศรษฐกิจโลก”     Digital Agiculture in a Dynamic Global Economy

ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

Download PFD File 

เข้า เว็บไซต์การประชุม ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

http://agri.eco.ku.ac.th/conference59/