21
JAN
2016

การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม ผลงานวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนิสิต

ประชาสัมพันธ์ แจ้ง ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศ ใช้โปรแกรมอักราวิสุทธิ์ เพื่อตรวจสอบและป้องกันการลอกเลียนงานวรรณกรรม ในผงานวิทยานิพนธ์ งานศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนิสิต
โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่จะจบการศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
โดยให้นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
สามารถใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ได้ที่ http://plag.grad.chula.ac.th/
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานที่ http://www.grad.ku.ac.th/files/plag_user_manual.pdf

ดาวน์โหลดเอกสาร เป็น PDF File